OBJEKTIF LITERASI

1- membaca, mencerakin, membina dan menulis perkataan daripada sukukata terbuka dan tertutup.

2- membaca dan menulis perkataan yang mengandungi diftong dan vokal berganding.

3- membaca dan menulis perkataan yang mengandungi digraf dan konsonan berganbung.

4- membaca dan menulis perkataan yang berimbuhan awalan dan akhiran.

5- membaca dan menulis serta memahami ayat tunggal dan ayat masjmuk dengan menggunakan kata hubung yang mudah.